Report z realizace zateplení dvougeneračního RD paropropustným EPS

Report ze stavby 192008 - Zateplení fasády dvougeneračního rodinného domu, Čapkova, Hlučín

Obrázek 1 pro článek Report z realizace zateplení dvougeneračního RD paropropustným EPS

Termín realizace: 05/2019-08/2019
Zateplovací systém: Baumit Open Plus, izolant šedý EPS Baumit Open Plus tl. 80 mm
Odpovědný stavební technik: Adam Maňák
Adresa domu: Čapkova, Hlučín
Typ domu: dvougenerační rodinný dům po přestavbě
Typ zdiva: cihla plná pálená tl. 450 mm, plynosilikát 450 mm, nádstavba bílý pórobeton 450 mm

Objednatel se dozvěděl o naší firmě na internetu a našel si telefonní kontakt přímo na mě. Zákazník mi zavolal, domluvil jsem si s ním schůzku na stavbě a souhrně mu po telefonu vysvětlil další postup u vytváření nabídky. Termín schůzky jsme bezproblémově dokázali sladit.

Na obchodní schůzce jsem vyslech zákazníka jaké jsou jeho představy a jelikož k rodinému domu nebyly žádné podklady provedl jsem vlastní zaměření. Každou stranu domu jsem si nakreslil a zaznačil veškeré potřebné detaily k vytvoření přesné cenové nabídky. Měření probíhá laserem, pásmem a svinovacím metrem, vždy dle podmínek na stavbě.
S objednatelem jsem projednal rozsah prací vyřešil detaily založení, osazení parapetů aj. Celý objekt jsem nafotil, aby se mi výsledná cenová nabídka lépe tvořila a nic jsem neopomenul. Získané fotografie slouží také k vytváření grafických návrhů fasády pro zákazníka.

Teď už zbývalo pouze vyhotovit nabídku na základě získaných podkladů a požadavků zákazníka. Domluvili jsme se se zákazníkem na vytvoření nabídky ve 3 variantách. Systém Ceresit Classic s šedým EPS tl. 120 mm, systém Baumit Open Plus tl. 80 mm a systém New Therm tl. 80 mm.

Požadavkem nebylo primárně co nejlepší zateplení obvodového pláště domu, ale spíše vhodný kompromis mezi užitnou hodnotou zateplení, vzhledem finálního díla (tloušťka zateplení) a také ekonomické návratnosti.

Po zaslání 3 variant zateplení zákazník vybral "zlatou střední cestu" a rozhodl se jít do systému Baumit Open Plus. Tuto nabídku jsme pak cca půl roku postupně dolaďovali a přidávali další položky (podbití, vodorovné plochy aj.)
Jednalo se o poměrně složitou stavbu, která měla hodně na sebe navazujících detailů a vše muselo do sebe pěkně zapadat. Během realizace se vyskytly menší problémy s organizací práce a materiálem, ale technik se je snažil vždy hned řešit a celkový výsledek stojí za to! Z chyb jsme se poučili a jsme rádi že i zákazník je s novým kabátem domu velmi spokojen.

Projekt a navržená řešení materiálů a prací:

Izolant:

Pro zateplení fasády byl společně s objednatelem nakonec vybrán tepelný izolant šedý perforovaný polystyren tl. 80 mm a to kvůli tomu, že zákazník nechtěl kvůli osazení oken tlustější izolant. Použili jsme fasádní izolační desky Baumit Open Plus. U styku zateplené fasády s vodorovnými konstrukcemi byl použit nenasákavý polystyren Perimetr STYRO SD 200 tl. 80 mm. Styk dvou materiálů byl opatřen bandáží z armovací tkaniny kvůli jiné tepelné roztažnosti materiálů (riziko vzniku trhlin). Podhledy terasy, balkón, ostění a parapetní lůžka byla zateplena z šedého polystyrenu Styrotherm 70 Plus tl. 20-40 mm.

 

ETICS skladba:

Jako ucelený zateplovací systém jsme dodali Baumit Open Plus s lepící a stěrkovou hmotou Baumit Open Contact, výztužnou armovací tkaninou Baumit Open Tex, probarvenou penetrací pod omítku Baumit Premium Primer a silikátovou omítku Baumit Nanopor TOP 1,5 mm hlazená struktura v kombinaci barevných odstínů 0874 a 0878. Na soklovou část, která byla bez zateplení jsme použili stěrkovou hmotou Baumit Pro Contact, výztužnou armovací tkaninou Vertex R 131, probarvenou penetrací pod omítku Baumit UNI Primer a mozaikovou omítku Baumit Mosaik TOP v barevném odstínu M330.

Zařízení staveniště:

Při převzetí staveniště od investora jsme složili veškerý materiál na pozemku náležícího k rodinnému domu a zabezpečili ho vůči povětrnosním vlivům a krádežím (zaplachtování, zatížení). Na uskladnění drobného materiálu, nářadí, hmoždinek aj. jsme používali plechovou garáž, kterou nám zákazník dal pro tyto účely bezplatně k dispozici. Mobilní WC (TOITOI) jsme po domluvě umístili tak, aby případný zápach v letních měsících co nejméně obděžoval obyvatele domu. Nutno ale podotknout, že náš dodavatel mobilních WC firma TOITOI se velmi svědomitě stará o dodržování týdeních intervalů vývozů WC a proto dochází ke snížení komfortu pouze u extrémních letních teplot. Postavili jsme rámové lešení podél celé stavby a v rámci možností natáhli krycí sítě, které jsou podmínkou pro provádění zateplení šedým EPS. Staveniště se označilo výstražnou cedulí a reklamními plachtami. Během realizace se odpad průběžně odvážel, aby investorovi zbytečně nepřekážel během letního období na zahradě

Příprava podkladu pod lepení izolace:

Jelikož se jednalo o starší rodinný dům, který měl po přestavbě různé podklady (břízolitová omítka, pórobeton aj.) provedlo se omytí fasády tlakovou vodou, aby se smyly všechny nesoudržné částečky (především u břízolitu se stává, že postupem času opadávají drobné kamínky a bez omytí by byla přídržnost k tomuto podkladu velmi nízká). Po omytí a následném vyschnutí podkladů se celý RD napenetroval hloubkovou penetrací CT 17 (pro savé podklady), soklová část obložená kabřincem penetrací pro kritický podklad CN 94 (pro nesavé podklady). Před prováděním penetrace naši pracovníci vždy řádně zabezpečí všechny otvorové výplně a jiné prvky na fasádě, kterým hrozí znečištění od stavební chemie. Po zaschnutí penetrace se mohlo přistoupit k vyrovnání hrubých nerovností v podkladu. Některá místa se pohodila jádrovou maltou, ocelové překlady se podlepily polystyrenem (lepení pomocí pěny CT 84).


Ostatní přípravné práce:

Součástí přípravných prací byla částečná demontáž klempířských prvků na fasádě (parapety, svody), zakrytí oken a dveří PE- fólií a zabezpečení vodorovných ploch a střešních pláštů před poškozením.


Lepení:

Tepelný izolant jsme lepili lepícím tmelem Baumit Open Contact. Na tepelněizolační desku se nejprve hladítkem nebo zednickou lžící nanese tzv. "rámeček a 2 buchty do středu desky" (pozn. talířové hmoždinky musí v ploše tepelněizolační desky procházet vždy tzv. buchtou) a poté se deska přitiskne na zateplovanou plochu. Pomocí rámečku uzavřeme každou tepelněizolační desku tak, aby za ní neproudil vzduch a zároveň si pomocí něj můžeme snadněji srovnávat jednotlivé zateplované plochy. Po nalepení musí tmel pokrývat alespoň 40% tepelně-izolační desky.

 

Spáry mezi izolací:

Spáry mezi tepelněizolačními deskami jsme se snažili eliminovat na minimum. Vzniklé spáry se vyplnily buď přířezem z izolantu nebo polymerovou pěnou Ceresit WHITEQ, která má oproti PU pěnám zvýšenou UV odolnost a zlepšené tepelněizolační vlastnosti.

Kotvení:

Pro kotvení tepelné izolace Baumit Open Plus tl. 80 mm byla použita talířová hmoždinka Fischer Termoz CS8 dl. 130 mm v počtu 7 ks/m2. Výhodou této šroubovací hmoždinky s kovovým trnem je její zápustná montáž bez nutnosti frézování (šroubovací nádstavec hmoždinku sám zafrézuje bez nutnosti přehazování přípravku ve vrtačce) a použití přesných EPS zátek což urychluje celý proces kotvení a realizace zateplení. Zvolené hmoždinky od firmy Fischer jsou univerzální a trží opravdu v téměř jakémkoliv podkladu. Pro kotvení podhledů z izolantu Styrotherm 70 Plus tl. 30 mm jsme použili hmoždinky pro povrchovou montáž TTH dl. 90 mm (kratší se nevyrábějí).

Fasádní armovací profily:

Dále byly použity fasádní profily firmy LIKOV - okenní začišťovacírohovýokenní okapový, omítkový ukončovací profil s armovací tkaninou.


Okenní a dveřní otvory:

Během realizace zateplení jsme na rámy nových plastových oken a dveří osadili začišťovací okenní EKO lišty a okna zalepili krycí PVC folií. Tato fólie slouží k tomu, aby se skla a rámy otvorů neznehodnotily od penetrací, lepidel, omítek aj. Nadpraží otvorů bylo opatřeno LTU okapovým profilem, který zamezuje podtékání vody do nadpraží. Na stavbu jsme dodávali a montovali ohýbané hliníkové parapety tloušťky 1,4 mm s komaxitou bílou barvou. Součástí dodávky byly také hliníkové krytky k omítce, opatřené dilatačním HPI profilem. Zateplení ostění vždy provádíme do pravého úhlu 90°. Zde jsme zateplovali ostění a parapetní lůžka šedým polystyrenem Styrotherm 70 Plus tl. 20-40 mm dle potřeby. Po osazení parapetu do připraveného lůžka byl styk s armovací vrstvou vytmelen polyuretanovým tmelem Ceresit FT101.


Armovací vrstva:

Pro vytvoření armovací vrstvy na zateplení jsme použili armovací tkaninu Baumit Open Tex, která je součástí systému s lepidlem Baumit Open Contact. Toto lepidlo je vhodné používat do teplot v rozmezí 5-25°C, má vynikající přídržnost k podkladu, je flexibilní, vodoodpudivé a paropropustné.

Stěrkový tmel se celoplošně nanesl ocelovým hladítkem na povrch desek ve vrstvě o tloušťce 2-3 mm. Do čerstvé malty se následně vložila výztužná tkanina ze skelného vlákna (s přesahem jednotlivých pruhů min. 100 mm) a poté se pokračovalo druhou vrstvu tmelu o tloušťce cca 1 mm. Tkanina se vždy ukládá svisle a přestěrkovává se tak, aby nebyla vidět a povrch výztužné vrstvy byl ideálně rovný. Po vytvrzení stěrky se plocha zbrousí.Výsledná minimální tloušťka armovací vrstvy musí být min. 3 mm

Zkoušky - odtrhová podklad nebo lepidlo, hmoždinky, vlhkost podkladu:

Odtrhová zkouška nebyla prováděna. Ukotvení navržených talířových šroubovacích hmoždinek s kovovým trnem Fischer Termoz CS8 dl. 130 mm v podkladu bylo kontrolováno technikem. Technik v každé stěně náhodně zkontroloval několik hmoždinek jestli drží a to tak, že za talíř hmoždinky zatáhl přiměřenou silou. Pokud se hmoždinka z podkladu nevytáhla, bylo vše vpořádku. Správné ukotvení hmoždinky jde poznat i pouhým okem, podle toho jak je izolant kolem talířku deformovaný. Na RD je tato kontrola dostačující. Dále jsme fasádu vizuálně a pomocí 1,5 m dlouhé latě kontrolovali na rovinnost. Vzhledem k letnímu suchému počasí nebylo zapotřebí kontrolovat vlhkost stěrky před aplikací povrchové úpravy.


Finální úprava fasády:

Po vytvoření armovací vrstvy a vyřešení všech detailů jsme nechali stěrkový tmel řádně vyschnout. (z důvodu letních teplot byla doba zrání výrazně kratší). Dále se dokončily nové hydroizolace včetně oplechování na vodorovných konstrukcích, aby po nanesení finální omítky nemohlo dojít k zatečení a znehodnocení povrchové úpravy.

Po dokončení všech důležitých detailů a důkladné kontrole jsme přistoupili k aplikaci probarvené penetrace Baumit Premium Primer nanášenou válečkem. Vzhledem k tomu, že na domě byly 2 barvy, i penetrace se musela provádět ve 2 barvách. Rozvržení barev řešil v předstihu přímo na místě náš firemní grafik s objednatelem a na základě schůzky vypracoval několik variant grafických návrhů, z kterých si objednatel vybral. Na základě vybraných odstínů ze vzorníku Baumit Life jsme objednateli také dodali reálné vzorky omítek a nanesly mu je na desku o rozměru 0,5 m2, kde zákaznák vidí jak barva bude vypadat na větší ploše a se zrnitou strukturou. Po odsouhlasení barev objednatelem technik omítku objednal a nechal dovést na stavbu.

Po řádmém zaschnutí probarvené penetrace se natáhla silikátová omítka Baumit NanoporTOP, 1,5 mm zrnitost ve dvou odstínech dle grafického návrhu.Tato omítka má samočistící efekt a je hydrofobní. Styk dvou barev se řeší pomocí fasádní pásky a tento styk se provádí ve dvou krocích. Po dokončení omítek se ihned provedlo stržení ochraných fólií a očištění všech prvků na fasádě. Lešení se ještě ponechávalo kvůli montáži podbití.

 

Oprava vodorovných konstrukcí systémem TOPSTONE:

Během prací na zateplení rodinného domu se průběžně pracovalo i na dokončení hydroizolačních a povrchových úprav vodorovných konstrukcí souvisejících s fasádou. Jednalo se o balkón z čelní strany domu do ulice, západní terasu a vstupní schodiště s verandou.

Všechny tyto konstrukce byly dokončeny a sjednoceny pomocí kamínkového povrchu systému firmy TOPSTONE. Systém sestává z penetrace TOPFIX, hydroizolace TOPPUR a finálního povrchu TOPSTONE s říčním nebo mramorovým kamínkem, popřípadě jejich kombinací. K systému samozřejmě patří a na této stavbě byly použity systémové lišty RENO s perforací, bandáže aj. Objednatel si na balkóně a terase ve své režii dokončil kované zábradlí, které perfektně doplnilo vkusně vybrané povrchové úpravy.Úprava podbití:

Na této zakázce objednatel požadoval komplení dodávku zateplení RD včetně nového podbití s plastových palubek Profi-color v barvě bílé se zvýšenou UV odolností. Plastové palubky se montovaly na předem připravený dřevěný rošt ze střešních latí. Spoje palubek a detaily se ošetřily pomocí profilů. Po dokončení podbití došlo k demontáži lešení a celý dům se ukázal v celé své kráse. Určitě je vhodné věnovat se u zateplení domu i otázce podbití, jelikož podbití má nezabnedbatelný vliv na celkový vzhled objektu a v neposlední řadě, pokud není podbití řádně dokončené, mohou v místech u střechy začít hnízdit ptáci a postupně ničit hotovou novou fasádu.

Ostatní dokončovací práce:

Svislé odpadní Pz potrubí ze střešních žlabů jsme zpětně instalovali na závrtné hmoždinky do izolace se šroubovací Pz objímkou. Dále jsme prošli každý okenní a dveřní otvor a styky parapetů s omítkou zatmelili bílým tmelem FT 101. Po dokončení fasády se stavenišťě uklidilo, odvezl se odpad a zbylý materiál. Po dokončení díla se objednateli předal stavební deník a podepsal předávací protokol. Od této chvíle běží zákazníkovi 5 letá záruka na dílo.

Autor: Ing. Michal Horecký, obchodně technický zástupce ZOFI fasády s.r.o.
Dne: 7.1.2020

Zaujal vás náš přístup k realizacím?

Máte zájem o podobné řešení pro vaši stavbu? Sdělte nám své představy!

NEZÁVAZNĚ POPTAT
Zofík
Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb.

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše