Report z realizace zateplení novostavby RD fasádní vatou

EPORT ZE STAVY č. 182021 | Zateplení fasády novostavby rodinného domu FASÁDNÍ VATOU KNAUF FKD S | Kopřivnice

Obrázek 1 pro článek Report z realizace zateplení novostavby RD fasádní vatou

Termín realizace: 06/2018-07/2018
Zateplovací systém: Ceresit Ceretherm Universal MW, izolant minerální vata Knauf FKD S
Adresa domu: Kopřivnice
Typ domu: novostavba nízkoenergetického domu
Typ zdiva: keramické tvárnice Porotherm EKO+Profi, tl. 440 mm

Zákazník slyšel na naši firmu pěkné reference, a proto se rozhodl kontaktovat naší infolinku (tel.: 800 46 46 46), kterou má na starosti paní Dagmar Studená. Kontakt na pána mi předala a pak již vše probíhalo obdobně jako u jiných zakázek. Zákazníkovi jsem zavolal, domluvil jsem si s ním schůzku na stavbě a souhrnně mu po telefonu vysvětlil další postup u vytváření nabídky. Termín schůzky jsme bezproblémově dokázali sladit.

Na obchodní schůzce jsem obdržel kopii výkresové dokumentace, kde mě zajímaly především výkresy pohledů, řezů, půdorysů a technická zpráva domu. Tyto podklady na každé schůzce značně ulehčí zaměření a nabídka proto může být vyhotovena rychleji a bez větších nepřesností (vždy záleží na složitosti stavby). S objednatelem jsem projednal jeho představu o zateplení, vyřešil detaily založení, osazení parapetů, přípravu na budoucí přístřešek opřený o fasádu. Celý objekt jsem nafotil, přeměřil a do podkladů zaznačil nesrovnalosti a připomínky objednatele. Teď už zbývalo pouze vyhotovit nabídku na základě získaných podkladů a požadavků zákazníka.

Požadavkem nebylo primálně zateplení obvodového pláště domu KZS, jelikož použité cihelné tvárnice Porotherm 44 EKO+Profi splňovaly požadavek na součinitel prostupu tepla konstrukcí i s termoizolační omítkou. Nabídky firem na zhotovení termoizolační stříkané omítky s povrchovou úpravou ale byly natolik vysoké, že jako výhodnější varianta se jevilo kontaktní zateplení. Zákazník požadoval jako materiál použít minerální vatu s odpovídající skladbou omítkového souvrství. Kvůli přesahům střechy, osazeným svodům aj. nebylo možné použít větší tloušťku izolantu než 60 mm. Navrhl jsem 2 varianty KZS s minerální vatou Knauf FKD S - Baumit Wool a Ceresit Ceretherm Universal MW. Volba nakonec padla na systém od firmy Ceresit z důvodu rychlejší návratnosti investice.


Projekt a navržená řešení materiálů a prací:

Izolant:

Pro zateplení fasády byl společně s objednatelem navržen tepelný izolant minerální vata s podélným vláknem tl. 60 mm. Použili jsme fasádní minerální vatu Knauf FKD S, která patří k české špičce mezi izolanty z minerální vaty. U styku zateplené fasády s terénem byl použit nenasákavý polystyren Perimetr STYRO SD 200 tl. 60 mm. Ostění a dekorativní šambrána byla vytvořena z minerální vaty Knauf FKD RS tl. 20-30 mm.


ETICS skladba:

Jako ucelený zateplovací systém jsme dodali Ceresit Ceretherm Universal MW s lepící a stěrkovou hmotou Ceresit CT80, výztužnou armovací tkaninou Vertex R 131, probarvenou penetrací pod omítku Ceresit CT16 a silikonovou omítku Ceresit CT74 1,5 mm hlazená struktura v barevném odstínu WHITE.


Zařízení staveniště:

Při převzetí staveniště od investora jsme složili veškerý materiál na pozemku náležícího k rodinnému domu a zabezpečili ho vůči povětrnostním vlivům a krádežím. Na uskladnění drobného materiálu, nářadí, hmoždinek aj. jsme používali služební dodávku, jelikož od investora jsme nedostali k dispozici uzamykatelný prostor.

Mobilní WC (TOITOI) zákazník nepožadoval, fasádníci chodili na záchod k investorovi.

Stavbu lešení si zajišťoval objednatel svépomocí. Naši pracovníci pouze provedli pár změn, které byly nutné z důvodu bezpečnosti práce a dosahu fasádníků až do štítu a v rámci možností natáhli krycí sítě. Staveniště se označilo výstražnou cedulí a reklamními plachtami.

Během realizace se odpad průběžně odvážel, aby investorovi zbytečně nepřekážel během letního období na zahradě.


Příprava podkladu pod lepení izolace:

Jelikož se jednalo o novostavbu, nebyla nutná žádná zvláštní příprava podkladu. Nerovnosti na fasádě u venkovních žaluzií, ukončení střechy ve štítech aj. objednatel vyrovnal před zahájením realizace bílým polystyrenem EPS 70F dle našich pokynů.


Ostatní přípravné práce:

Součástí přípravných prací byla částečná demontáž klempířských prvků na fasádě, zakrytí oken a dveří PE- fólií a osazení kotvících hranolů z materiálu CompacFoam (Propasiv) 60x200x200 mm v místech, kde se v budoucnu bude dotýkat přístřešek fasády. Compacfoam jsme použili z důvodu eliminace tepelných mostů, velké únosnosti a snadné opracovatelnosti. V zadní části jsme osadili na budoucí elektrickou zásuvku krabici KEZ, na dvou místech se řešilo prodloužení vývodu vodovodu na fasádě.

 

Lepení:

Tepelný izolant jsme lepili lepícím tmelem Ceresit CT80. Na tepelněizolační desku se nejprve hladítkem natáhla celoplošně malá vrstva tmelu a následně se na desku nanášel tzv. "rámeček a 2-3 buchty do středu desky" (pozn. talířové hmoždinky musí v ploše tepelněizolační desky procházet vždy tzv. buchtou). Pomocí rámečku uzavřeme každou tepelněizolační desku tak, aby za ní neproudil vzduch a zároveň si pomocí něj můžeme snadněji srovnávat jednotlivé zateplované plochy.


Spáry mezi izolací:

Spáry mezi tepelněizolačními deskami jsme se snažili eliminovat na minimum. Vzniklé spáry se vyplnili dořezem z MW nebo tzv. cupaninou z MW. Spáry mezi deskami izolace EPS Perimetr STYRO SD 200 v soklové části jsme vyplnili pěnou Ceresit WHITEQ, která má podobné tepelněizolační vlastnosti jako šedý polystyren.

Kotvení:

Pro kotvení tepelné izolace Knauf FKD S tl. 60 mm byla použita talířová hmoždinka Fischer Termoz CS8 dl. 110 mm v počtu 7 ks/m2 (u minerální vaty s pevností alespoň TR10 není nutné používat rozšiřující talířky). Výhodou této šroubovací hmoždinky s kovovým trnem je její zápustná montáž bez nutnosti frézování (šroubovací nádstavec hmoždinku sám zafrézuje bez nutnosti přehazování přípravku ve vrtačce) a použití přesných EPS zátek což urychluje celý proces kotvení a realizace zateplení.

Zvolené hmoždinky od firmy Fischer jsou univerzální a drží opravdu v téměř jakémkoliv podkladu. Pro správnou funkci hmoždinek jsme museli do keramických tvárnic vrtat bez příklepu, aby nedošlo k poškození únosného střepu cihly. Při vrtání bez příklepu používáme výhradně speciálně navržený vrták Fischer 8,0x100x400 SDS plus do děrovaných cihel.

 

Fasádní armovací profily:

Dále byly použity fasádní profily firmy LIKOV - okenní začišťovacírohovýokenní okapový, omítkový ukončovací profil s armovací tkaninou.


Okna a parapety:

Během realizace zateplení jsme na rámy nových plastových oken a dveří osadili začišťovací okenní LS2-FLEX začišťovací 2D 6 mm lišty a okna zalepili krycí PVC folií. Tato fólie slouží k tomu, aby se skla a rámy otvorů neznehodnotily od penetrací, lepidel, omítek aj.

Nadpraží otvorů bylo opatřeno LTU okapovým profilem, který zamezuje podtékání vody do nadpraží. Na stavbu jsme dodávali a montovali ohýbané hliníkové parapety tloušťky 1,4 mm s komaxit úpravou antracit. Součástí dodávky byly také hliníkové krytky k omítce, opatřené dilatačním HPI profilem. Osazení parapetů byl vážně oříšek, protože okna byla nízko osazená a parapet se nedařilo zacvaknout do druhé drážky v okenním rámu. Nakonec jsme zvolili kompromisní řešení ať nezasahujeme do okna a rolet.

Snížili jsme min. požadovaný spád a lůžko parapetu nezateplovali. Zateplení ostění vždy provádíme do pravého úhlu 90°. Zde jsme zateplovali ostění minerální vatou Knauf FKD RS tl. 20-30 mm dle potřeby. Spodní část fasády pod parapetem a bočnice parapetu jsme vytmelily polyuretanovým tmelem Ceresit FT101.


Armovací vrstva:

Pro vytvoření armovací vrstvy jsme použili armovací tkaninu Vertex R131 s lepidlem Ceresit CT80. Toto lepidlo je vhodné používat do teplot v rozmezí 5-25°C, má dobrou přídržnost, je flexibilní a paropropustné.

Před vlastním nanášením lepicího stěrkového tmelu jsme vytvořili podkladní vrstvu tak, že na celou plochu izolantu jsme nanesli hladídkem tmel v tenké vrstvě hladkou stranou (cca 1 mm). Po vyschnutí podkladní vrstvy (cca 24 hod.) se pokračovalo celoplošným nanášením tmelu ocelovým hladítkem na povrch desek ve vrstvě o tloušťce 2-3 mm. Do čerstvé malty se následně vložila výztužná tkanina ze skelného vlákna (s přesahem jednotlivých pruhů min. 100 mm) a poté se pokračovalo druhou vrstvu tmelu o tloušťce cca 1 mm.

Tkanina se přestěrkovala tak, aby nebyla vidět a povrch výztužné vrstvy byl ideálně rovný. Po vytvrzení stěrky jsme plochu zbrousili.

Zkoušky - odtrhová, podklad, lepidlo, hmoždinky, vlhkost podkladu:

Odtrhová zkouška nebyla prováděna. Ukotvení navržených talířových šroubovacích hmoždinek s kovovým trnem Fischer Termoz CS8 dl. 110 mm v podkladu bylo kontrolováno technikem. Technik v každé stěně náhodně zkontroloval několik hmoždinek jestli drží a to tak, že za talíř hmoždinky zatáhl přiměřenou silou. Pokud se hmoždinka z podkladu nevytáhla, bylo vše v pořádku. Správné ukotvení hmoždinky jde poznat i pouhým okem, podle toho jak je izolant kolem talířku deformovaný. Na novostavbě RD je tato kontrola dostačující.

Dále jsme fasádu vizuálně a pomocí 1,5 m dlouhé latě kontrolovali na rovinnost. Vzhledem k letnímu suchému počasí nebylo zapotřebí kontrolovat vlhkost stěrky před aplikací povrchové úpravy.


Finální úprava fasády:

Po vytvoření armovací vrstvy a vyřešení všech detailů jsme nechali stěrkový tmel řádně vyschnout. (z důvodu letních teplot byla doba zrání výrazně kratší). Následně jsme provedli penetraci penetrací Ceresit CT 16 v základní bázi nanášenou válečkem a poté natáhli silikonovou omítku Ceresit CT 74, 1,5 mm zrnitost v odstínu White (odstín skupiny B).Tato omítka má samočistící efekt a je hydrofobní.

U štítového okna, které bylo zvýrazněno vystupující šambránou jsme použili elastomerovou omítku CT 79 Intense, 1,5 mm zrnitost v odstínu Diamond night.

(pozn.: natažení omítky na nevyzrálý a mokrý podklad armovací vrstvy může způsobil prodloužení zaschnutí omítky, dále výskyt fleků na omítce, vyplavování pigmentu z omítky nebo neproschnutí a následné promrznutí omítky a její znehodnocení - zde doporučuji být v podzimních a zimních podmínkách obezřetný, již se nám to v minulosti několikrát nevyplatilo a pak to stojí jen zbytečné náklady na opravy navíc).


Ostatní dokončovací práce:

Svislé odpadní Pz potrubí ze střešních žlabů jsme zpětně instalovali na závrtné hmoždinky do izolace se šroubovací Pz objímkou. Potrubí se muselo zkrátit a spoj znovu opatřit nýty. Hlavičky nýtů jsme zaretušovali černou barvou. Dále jsme prošli každý okenní a dveřní otvor a styky parapetů a rolet s omítkou zatmelili bílým tmelem FT 101.

Po dokončení fasády se staveniště uklidilo, odvezl se odpad a zbylý materiál.

Jednalo se o poměrně jednoduchou stavbu, která byla vyzděna z cihelných tvárnic Porotherm EKO+ Profi tl. 440 mm. Objednatel si hrubou stavbu svého domu pečlivě hlídal a proto byl podklad pod KZS naprosto dokonalý. Menší nerovnosti se nacházely v místech okenních a dveřních překladů, kde byly zároveň instalovány zapuštěné kastlíky venkovních rolet.

Zákazník byl přiměřeně náročný a požadoval perfektní výsledek, který ho bude při každodenním návratu domů jen těšit. Dovolím si tvrdit, že jsme nezklamali.

Autor: Ing. Michal Horecký, obchodně-technický zástupce ZOFI fasády s.r.o. Dne: 13.2.2019

 

Poptávka zateplení

Plánujete zateplení Vašeho domu? Zadejte nám nezávaznou poptávku.

Chci zadat poptávku
Zofík
Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb.

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše