Report z realizace zateplení fasády RD bílým fasádním polystyrenem EPS 70F

Report ze stavby 192035 - Zateplení fasády novostavby RD, Šternberk

Obrázek 1 pro článek Report z realizace zateplení fasády RD bílým fasádním polystyrenem EPS 70F

Termín realizace: 10/2019
Zateplovací systém: Ceresit Universal, izolant bílý polystyren Styro EPS 70 F
Adresa domu: U Vrby, Šternberk
Typ domu: novostavba nízkoenergetického domu
Typ zdiva: keramické tvárnice Heluz Plus 40 broušená, tl. 400 mm

Objednatel dostal kontakt od známých a kontaktoval pana Studeného (jednatele firmy) s prosbou o vytvoření cenové nabídky. Pan Studený mi kontakt předal, uložil jsem poptávku s podklady a kontaktoval zákazníka. Domluvili jsme se, že prvně mu vyhotovíme orientační nabídku pouze z podkladů a poté se případně domluvíme na přesném zaměření na stavbě. Prvotní nabídky z 90% u nás ve firmě zpracovávají šikovné rozpočtářky. Po vlastním zaměření nabídky vždy zpracovávají obchodní zástupci, jelikož nesou odpovědnost za podepsané dílo a z vlastní zkušenosti vím, že lépe se cení stavba, kterou jsem osobně viděl, než stavba pouze na základě kusých informací.

Zákazník obdržel orientační nabídku cca do týdne od zaslání poptávky (v sezóně jsou lhůty delší kvůli vytíženosti na stavbách) a ihned poté se ozval, že má zájem o schůzku a pokud možno i nastínění možnosti termínů realizace v roce 2019. Domluvili jsme se na termínu schůzky a pak vše již běželo jako obvykle. Sebou na schůzku jsem si vzal prvotní nabídku, vytisklou dokumentaci k objektu a samozřejmě nářadí potřebné k měření. S objednatelem jsem projednal jeho představu o zateplení, vyřešil detaily založení a prohlédl si okolí stavby pro představu o možnosti zařízení staveniště. To je vždy důležité zhodnotit než se začne stavba vůbec připravovat. Celý objekt jsem nafotil, přeměřil a do podkladů zaznačil nesrovnalosti a připomínky objednatele. Teď už zbývalo pouze vyhotovit nabídku na základě získaných podkladů a požadavků zákazníka.

Jednalo se o poměrně jednoduchou stavbu, která byla vyzděna z cihelných tvárnic Heluz Profi tl. 400 mm. Objednatel si hrubou stavbu svého domu hlídal a proto byl podklad pod KZS vyhovující. Menší nerovnosti se nacházely v místech okenních a dveřních překladů, kde byly zároveň instalovány zapuštěné kastlíky venkovních žaluzií a upřesňovali jsme výšky založení.Nabídku obdržel zákazník rychle, jelikož možný termín realizace se nebezpečně rychle blížil. Během týdne jsme si se zákazníkem odsouhlasili nabídku a podepsali SoD a naši přípraváři mohli začít chystat materiál a kapacity pro bezproblémovou realizaci tohoto RD.

Zákazník byl přiměřeně náročný a požadoval perfektní výsledek, za rozumnou cenu. Během realizace šlo vše bez větších obtíží a objednatel nám byl vždy nápomocen s řešením vzniklých situací. Spolupráce byla velmi příjemná a já doufám, že zákazníkovi bude fasáda dlouho dělat radost.

Projekt a navržená řešení materiálů a prací:

Izolant:

Pro zateplení fasády byl společně s objednatelem navržen tepelný izolant z bílého polystyrenu tl. 150 mm (severní stěna s francouzskými okny bílý EPS tl. 200 mm), který korespondoval s výkresovou dokumentací. U použitého cihelného zdiva by výpočtově vycházel i tenší izolant, ale jelikož měl dům plochou střechu a atiku již nachystanou na tepelný izolant o tl. 150 mm nebylo možné použít tenší tepelnou izolaci.

Na zateplení fasády jsme použili fasádní pěnový bílý polystyren od české firmy Styrotrade- STYRO EPS 70 F. Na založení fasády u terénu, popřípadě terasy, byl po celém obvodu stavby použit nenasákavý polystyren Perimetr STYRO SD 200 tl. 150 mm (alternativně tl. 200 mm) na výšku desky, která je narozdíl od klasického EPS 600 mm. Styk perimetrického polystyrenu a fasádního polystyrenu jsme opatřili bandáží z armovací tkaniny, kvůli zamezení vzniku trhlin, vlivem rozdílné tepelné roztažnosti těchto dvou materiálů. Ostění a parapetní lůžka byla zateplena stejným izolantem jako celý dům v tloušťkách od 10-50 mm. Šířku zateplení ostění a parapetních lůžek volíme vždy po domluvě se zákazníkem, kde klademe důraz na funkčnost (aby izolace byla dostatečná a nedocházelo k prochladávání připojovací spáry mezi otvorovou výplní a zdivem) a estetiku (šířka viditelného rámu po zateplení).

Důležitým detailem je také, aby všechna ostění byla symetrická (na všech oknech stejná šířka rámu okna, dveří). Zateplení soklové části již měl objednatel provedeno svépomocí z extrudovaného polystyrenu.


ETICS skladba:

Jako ucelený zateplovací systém jsme dodali Ceresit Universal s lepící a stěrkovou hmotou Ceresit CT80, výztužnou armovací tkaninou Vertex R 131, probarvenou penetrací pod omítku Ceresit CT16 a silikonovou omítku Ceresit CT74 1,5 mm hlazená struktura.

Zařízení staveniště:

Složení a logistika materiálu na stavbu byla v tomto případu mírně složitější, neboť rodinný dům se nachází v bývalé zahradkářské kolonii a tomu také odpovídali úzké uličky. Větší nákladní automobily nedojeli přímo k domu a operativně jsme zajistili náš dodávkový vůz Ducato Maxi pro přiblížení materiálu z odstavné plochy k RD. Dále k objektu náležel relativně malý pozemek, který byl navíc zaplněn ještě jiným materiálem z probíhající výstavby a proto jsme museli s objednatelem vše dobře naplánovat, aby se materiál nemusel vícekrát překládat. Takové překládání nevede k ničemu jinému než k poškození materiálu a nákladům navíc.

Při převzetí staveniště od investora jsme složili veškerý materiál na pozemku náležícího k rodinnému domu a zabezpečili ho vůči povětrnosním vlivům a krádežím. Na uskladnění drobného materiálu, nářadí, hmoždinek aj. jsme dostali k užívaní sklepní uzamykatelný prostor od objednatele. Mobilní WC (TOITOI) zákazník nepožadoval, měl zajištěnou dřevěnou latrínu na zahadě u domu. Stavbu lešení zajistila naše partnerská specializovaná firma v těsné součinnosti s našim stavebním technikem, a provedlo se natažení krycích sítí. Staveniště se označilo výstražnou cedulí a reklamními plachtami. Během realizace se odpad průběžně odvážel, aby nezabíral místo na již tak malém prostoru. Lehký odpad (EPS zbytky, obalové materiály, zbytky tkaniny, profilů aj.) vždy pytlujeme a vážeme, aby nedocházelo ke znečišťování okolí stavby během nepříznivého počasí a aby mělo staveniště určitou kulturu. Po dokončení stavby si vždy veškerý odpad a zbytky ze stavby odvezeme.

 

Příprava podkladu před zahájením prací:

Jelikož se jednalo o novostavbu, nebyla nutná žádná zvláštní příprava podkladu.U již zatepleného druhého patra RD se pouze přebrousila stěrka na izolantu a provedlo se napenetrování hloubkovou penetrací CT17, aby nová armovací vrstva bezpečně přilnula k původnímu podkladu realizovaného svépomocí v předchozím roce.


Ostatní přípravné práce:

Součástí přípravných prací na fasádě bylo zakrytí oken a dveří PE- fólií, která zabraňuje znečištění a poškození. Na terase jsme osadili 2 KEZ krabice pro budoucí elektrické zásuvky (při použití běžné elektrické krabice lepené na pěnu hrozí při používání zásuvky její vytržení z KZS), na dvou místech se řešilo prodloužení svodu dešťové vody z ploché střechy a připravili se 3 otvory skrze fasádu pro větrání spíže a odvětrání od digestoře.

 

Lepení:

Tepelný izolant jsme lepili lepícím tmelem Ceresit CT80. Na tepelněizolační desku se nanášel tzv. "rámeček a 3 buchty do středu desky" (pozn. talířové hmoždinky musí v ploše tepelněizolační desky procházet vždy tzv. buchtou). Pomocí rámečku uzavřeme každou tepelněizolační desku tak, aby za ní neproudil vzduch a zároveň si pomocí něj můžeme snadněji srovnávat jednotlivé zateplované plochy. Po přitlačení izolační desky k podkladu by styčná plocha měla být min. 40% plochy desky. U lepení izolačních desek dodržujeme vazbu min. 100 mm a u okenních a dveřních otvorů roh řešíme tzv. "hokejkou".


Spáry mezi izolací:

Spáry mezi tepelněizolačními deskami jsme se snažili eliminovat na minimum. Vzniklé spáry se vyplnily buď přířezem z izolantu nebo polymerovou pěnou Ceresit WHITEQ, která má oproti PU pěnám zvýšenou UV odolnost a zlepšené tepelněizolační vlastnosti.


Kotvení:

Pro kotvení tepelné izolace z pěnového polystyrenu od tloušťky 140 mm a výše vždy používáme závrtné hmoždinky od firmy Fisher. Zde byla použita talířová hmoždinka Fischer Termoz SV-II Ecotwist 10-30 v počtu 6 ks/m2 . Výhodou této šroubovací hmoždinky s kovovým trnem je její zápustná montáž bez nutnosti frézování a osazování zátek (šroubovací nástavec hmoždinku sám zašroubuje do izolantu, stačí pouze správně nastavit doraz na nástavci). Vzniklý otvor se vyplní polymerovou pěnou Ceresit White Teq (stejná pěna jako na spáry mezi izolačními deskami) což výrazně urychluje celý proces kotvení a realizace zateplení. Zároveň nevzniká u montáže těchto hmoždinek velké množství polystyrenových kuliček jako u frézování zátek, takže se toto řešení volí i v husté zástavbě kde hrozí znečištění okolních domů a parcel. Zvolené hmoždinky od firmy Fischer jsou univerzální a trží opravdu v téměř jakémkoliv podkladu. Pro správnou funkci hmoždinek jsme museli do keramických tvárnic vrtat bez příklepu, aby nedošlo k poškození únosného střepu cihly. Při vrtání bez příklepu používáme výhradně speciálně navržený vrták Fischer 8,0x100x400 SDS plus do děrovaných cihel. Zdůrazňuji, hmoždinka pro svou správnou funkci, musí vždy procházet pod izolační deskou vrstvou již zatvrdlé lepící hmoty.


Fasádní profily:

Při realizaci byly použity fasádní profily firmy LIKOV - okenní začišťovacírohovýokenní okapový, omítkový ukončovací profil s armovací tkaninou., které zaručí správnou velikost a osazení bandáží na exponovaných místech okenních a dveřních rohů. Fasádní profily se vždy osazují před realizací armovací vrstvy a je výhodné je podbrušovat, aby v ploše nenabývaly a nevytvářely nerovnosti. U 2 patra tohoto domu, který objednatel zateploval sám nebyl tento postup dodržen. Byla natažena armovací vrstva a ani jeden fasádní profil nebyl osazen. V rámci dokončení fasády jsme provedli osazení všech fasádních profilů na této části a poté znovu provedli armovací vrstvu tak jak má být.


Okenní a dveřní otvory:

Během realizace zateplení jsme na rámy nových plastových oken a dveří osadili začišťovací okenní Eko profily a okna zalepili krycí PVC folií. Tato fólie slouží k tomu, aby se skla a rámy otvorů neznehodnotily od penetrací, lepidel, omítek aj. Nadpraží otvorů bylo opatřeno LTU okapovým profilem, který zamezuje podtékání vody do nadpraží (tzv. skrytá okapnička). Na stavbu jsme dodávali a montovali ohýbané hliníkové parapety tloušťky 1,4 mm s komaxit úpravou. Součástí dodávky byly také hliníkové krytky k omítce, opatřené dilatačním HPI profilem. Zateplení ostění vždy provádíme do pravého úhlu 90°. Po osazení parapetu do připraveného lůžka byl styk s armovací vrstvou vytmelen polyuretanovým tmelem Ceresit FT101.


Venkovní žaluzie:

Na domě byly připraveny nad okny žaluziové systémové překlady Heluz, do kterých se po dokončení fasády instalovali žaluzie Climax Z70. Během realizace po vylepení ostění přijeli technici firmy Styltech z Olomouce, osadili do ostění hliníkové vodící lišty, a naši fasádníci provedli jejich zapravení. Koordinaci s jinými firmami, které provádějí práce související s fasádou za Vás vždy ochodně převezme náš stavební technik a s odpovědným člověk se na všem domluví. Vždy se snažíme zákazníka co nejméně obděžovat. Vše je systémově řešeno s patřičným detailem. Kastlíky a pojezdy žaluzií jsou zapuštěny do fasády a oblepeny tepelnou izolací.

 

Armovací vrstva:

Pro vytvoření armovací vrstvy jsme použili armovací tkaninu Vertex R131 s lepidlem Ceresit CT80. Toto lepidlo je vhodné používat do teplot v rozmezí 5-25°C, má dobrou přídržnost, je flexibilní a paropropustné.
Jako první se celoplošně ocelovým hladítkem nanesl stěrkový tmel na povrch zateplení o tloušťce cca 2-3 mm. Do čerstvé malty se následně vložila svisle v pruzích výztužná tkanina ze skelného vlákna (s přesahem jednotlivých pruhů min. 100 mm) a zatlačila se do vrsty tmelu. Do 24 hod od první vrstvy stěrky se pokračovalo druhou vrstvu tmelu o tloušťce cca 1 mm. Tkanina se přestěrkovala tak, aby nebyla vidět a povrch výztužné vrstvy byl ideálně rovný. Po vytvrzení stěrky jsme plochu zbrousili.


Zkoušky - odtrhová podklad nebo lepidlo, hmoždinky, vlhkost podkladu:

Odtrhová zkouška nebyla prováděna. Ukotvení navržených talířových šroubovacích hmoždinek s kovovým trnem Fischer Termoz SV-II Ecotwist 10-30 v podkladu bylo kontrolováno technikem. Na RD je tato kontrola dostačující. Dále jsme fasádu vizuálně a pomocí 1,5 m dlouhé latě kontrolovali na rovinnost. Vzhledem k podzimnímu nevyzpytatelnému počasí bylo zapotřebí kontrolovat vlhkost stěrky před aplikací povrchové úpravy vlhkoměrem.


Finální úprava fasády:

Po vytvoření armovací vrstvy a vyřešení všech detailů jsme nechali stěrkový tmel řádně vyschnout.Vlhkost se kontrolovala vlhkoměrem. Následně jsme provedli nátěr probarvenou penetrací Ceresit CT 16 nanášenou válečkem a poté natáhli silikonovou omítku Ceresit CT 74, 1,5 mm zrnitost. Tato omítka má samočistící efekt a je hydrofobní. Vzhled fasády pomohl se zákazníkem vybírat náš firemní grafik, který zpracoval velké množství variant, z kterých zákazník vybíral. Zajímavostí je, že zákazník nám dodal fotky původního stavu vyfocené z dronu a výsledné grafické návrhy byly famózní. Technik následně zajistil reálné vzorky omítek nanesené na deskách a po vybrání zákazníkem přesné spočítání a objednávku.

Omítky Ceresit si mícháme přímo v Olomouci v našem fasádním centru a omítku máme trvale skladem. Jsme tedy velmi flexibilní a schopni okamžitě reagovat na přání zákazníků.(pozn.: natažení omítky na nevyzrálý a mokrý podklad armovací vrstvy může způsobil prodloužení zaschnutí omítky, dále výskyt fleků na omítce, vyplavování pigmentu z omítky nebo neproschnutí a následné promrznutí omítky a její znehodnocení - zde doporučuji být v podzimních a zimních podmínkách obezřetný, již se nám to v minulosti několikrát nevyplatilo a pak to stojí jen zbytečné náklady na opravy navíc).

Ostatní dokončovací práce:

Po dokončení finální omítky se provedl úklid, stržení ochranných fólií a montáž revizních dvířek a větracích mřížek. Dále jsme prošli každý okenní a dveřní otvor a styky parapetů a rolet s omítkou zatmelili bílým tmelem FT 101. Poté se demontovalo a odvezlo lešení, stavenišťě uklidilo, odvezl se odpad a zbylý materiál.Technik následně předal objednateli stavební deník, předal protokolárně dílo a vyřešil soupis prací na jehož základě se vystavuje finální faktura.

Autor: Ing. Michal Horecký, obchodně technický zástupce ZOFI fasády s.r.o.
Dne: 9.1.2020

Zaujal vás náš přístup k realizacím?

Máte zájem o podobné řešení pro vaši stavbu? Sdělte nám své představy!

NEZÁVAZNĚ POPTAT
Zofík
Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb.

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše