Zateplení fasády zámeckého hotelu CHATEAU ŠANOV

REPORT ZE STAVBY č. 181008 | Zateplení fasády novostavby zámeckého hotelu CHATEAU ŠANOV šedým polystyrenem s dekorativními prvky | ŠANOV U RAKOVNÍKU

Obrázek 1 pro článek Zateplení fasády zámeckého hotelu CHATEAU ŠANOV

Termín realizace: 6/2017 - 8/2018
Zateplovací systém: Ceretherm Classic, izolant EPS70F tl.80-100mm + Styrotherm PLUS70 tl.170mm
Adresa stavby: Šanov, okr. Rakovník
Typ domu: novostavba zámeckého hotelu
Typ zdiva: železobetonový skelet Goldbeck, zdivo Ytong P3 tl.375mm
CELKOVÁ ZATEPLENÁ PLOCHA: 3690,4 m2


Popis obchodního případu:

Byli jsme panem Dr.Holečkem osloveni k zpracování nabídky a finálního řešení zateplení fasády novostavby zámeckého hotelu v obci Šanov, okr. Rakovník. Požádali jsme jeho technický dozor o dodání podkladů projektové dokumentace a fotek stávající hrubé stavby. Na základě podkladů jsme vyhotovili cenovou nabídku. V průběhu nabídkového řízení proběhla na stavbě obhlídka se zaměřením fasády a upřesnění řady detailů týkající se fasády např.:

 • zateplení soklové části a stanovení její výšky
 • dodatečná hydroizolace zpětného spoje u základové desky
 • výběr parapetů a řešení jejich montáže
 • řešení finálního vzhledu hotelu pomocí fasádních prvků firmy Dekora stuck
 • napojení fasády na střešní konstrukci
 • zateplení ostění
 • prostupy pro ventilace a odvodnění ze střechy a terasy
 • kotvení nosných prvků střešních svodů přes zateplení fasády
 • obklad podbití střechy s podstřešní dekorační římsou a mnoho dalších detailů

Za historii firmy ZOFI fasády se jednalo rozsahem a složitostí fasády o největší a na detaily nejnáročnější stavbu. Pro celý tým vedoucích pracovníků a fasádníků ZOFI tato stavba znamenala opravdovou výzvu, která měla velké nároky na detaily a řemeslné dovednosti spojené s novými technologiemi. Tato realizace výrazně posunula naši odbornost.

Novostavba hotelu je postavena z nosného železobetonového skeletu firmou Goldbeck s vyzdívkou se zdiva Ytong P3 tl.375mm. Na takto připravenou hrubou stavbu jsme byli požádání o návrh a finální řešení zateplené fasády s grafickým řešením finálního vzhledu fasádními prvky od firmy Dekora stuck z Uherského Hradiště.


Projekt, navržená řešení materiálů a postup provádění prací:

Realizace zateplení fasády celého Hotelu Šanov byla na žádost investora rozdělena na 3 etapy:

 1. ETAPA, 7-9/2017 - zateplení a finální ztvárnění fasády dekoračními prvky v prostoru ATRIA
 2. ETAPA, 9-12/2017 - zateplení fasády do armovací vrstvy celé venkovní plochy hotelu včetně věží
 3. ETAPA, 5-7/2018 - finální ztvárnění fasády dekoračními prvky venkovní plochy hotelu včetně věží

Před začátkem realizace jsme společně s naší nabídkou dodali investorovi 3D grafický návrh finálního ztvárnění hotelu v programu Sketchup.

 
Zkoušky - odtrhové podkladu nebo lepidla, hmoždinky, vlhkost podkladu:

Před lepením EPS izolace na Ytong zdivo jsme se zástupci firmy Ceresit provedli odtrhové zkoušky, které nám zjistili přídržnost podkladu k lepící maltě Ceresit CT 85. Zkouškou bylo zjištěno, že zdivo Ytong nemusíme před lepením polystyrenu celoplošně penetrovat a že můžeme lepit přímo na zdivo. Což při výměře stavby cca 3000 m2, investorovi ušetřilo nemalé náklady.

Pro kotvení tepelné EPS izolace byly na základě odtrhových zkoušek vybrány talířové hmoždinky Bravoll PTH SX s plastovým šroubem, které v Ytong zdivu velmi dobře drží a jsou cenově velmi příznivé.


Zařízení staveniště:

Po převzetí staveniště na základě přejímacího protokolu jsme postavili rámové lešení a celou plochu lešení zasíťovali lešenářskou sítí a označili stavbu BOZP prvky s reklamním ZOFI bannerem firmy. Nezbytnou součástí staveb je také mobilní TOI TOI WC a kontejner s šatnou pro pracovníky a určení místa na skladování a odvoz odpadu z fasádnických prací.


Izolant:

Pro zateplení fasády bylo energetickým výpočtem a techniky z Ceresitu navrženo dvouvrstvé zateplení izolantem polystyren EPS70F tl. 100mm (pro vyrovnání 80-120mm odskoku mezi skeletem Goldbeck a Ytong vyzdívkou) a šedým polystyrenem Styrotherm PLUS70 tl.170mm, který vytvořil finální tepelně izolační vrstvu fasády.

V soklové oblasti se použila soklová deska z perimetrického polystyrenu Styro SD200 tl. 270mm, tady bylo této tloušťky dosaženo navrstvením 2 desek izolace tl. 100+170mm, které jsme navzájem slepili lepící pěnou Ceresit CT84.


ETICS skladba:

Jako ucelený zateplovací systém jsme dodali systém Ceretherm Classic s lepící a stěrkovou hmotou s výztužnými vlákny Ceresit CT85, penetrací pod omítku Ceresit CT16, silikonovou omítku Ceresit CT74 1,5 mm hlazená struktura. Pro dekorativní prvky jsme použili tenkovrstvou 0,5 mm omítku Ceresit CT60, která se aplikovala stříkací metodou.

Kotvení:

Pro kotvení izolace byla použita zápustná hmoždinka s EPS zátkou Bravoll PTH SX dl.255 mm v počtu kotev 6-8ks/m2. Výhodou této hmoždinky je její vysoká přídržnost v Ytong zdivu, příznivá cena a také jednoduchá montáž.


Lepení:

První vrstvu izolace EPS70F tl.100 mm jsme lepili lepidlem Ceresit CT85 a nanášeli ho na rámeček a 2-3 buchty do středu desky. Druhou vrstvu zateplení šedým polystyrenem Styrotherm PLUS70 tl.170mm jsme na první vrstvu EPS70F lepili pěnou Ceresit CT84. Pěna se nanášela na rámeček se svislými pruhy. Pěna zajistí velmi kvalitní spoj mezi EPS izolanty a nevytvoří mezi nimi velkou mezeru jako při lepení na cementový tmel. Výhodou je i rychlá montáž lepení pěnou.

 

Spáry mezi izolací:

Všechny spáry mezi deskami izolace pěníme pěnou Ceresit WHITETEQ, která má stejné tepelně-izolační vlastnosti jako šedý polystyren.


Armovací vrstva:

Pro vytvoření armovací vrstvy jsme použili armovací tkaninu Vertex R131 s lepidlem Ceresit CT85, které obsahuje výztužná vlákna, které zvyšují pevnost a pružnost výztužné armovací vrstvy omítkového souvrství.
Toto lepidlo je vhodné používat do teplot v rozmezí 0-30°C, má vynikající přilnavost ke grafitovému polystyrenu a sníženou schopnost rychle vysychat.


Fasádní armovací profily:

Dále byly použity fasádní profily firmy LIKOV - okenní začišťovacírohovýokenní okapový, omítkový ukončovací profil s armovací tkaninou.


Příprava podkladu pod lepení izolace:

Z důvodu nového Ytong zdiva nebylo nutné použít plošnou hloubkovou penetraci zdiva. Viz. odtrhové zkoušky.


Ostatní přípravné práce:

Po vytvoření hydroizolace na zpětném spoji u základové desky, jsme nejdříve zateplili soklovou část stavby izolantem Styro SD tl. 2700 mm do dohodnuté výšky. Následně jsme v líci zateplení soklové části fasády založili fasádu šedým polystyrenem tl.170mm Styrotherm PLUS70.

 

Podbití střechy s napojením na plochu fasády:

Střešní konstrukce hotelu je tvořena dřevěnými vazníky, které přes líc fasády přesahují 600 mm, na čele je vazník vysoký 150 mm. Abychom vytvořili rovný a pevný podklad pro následnou aplikaci podstřešní římsy a omítkové souvrství, aplikovali jsme na přesahující vazníky vyrovnávací rošt ze střešních latí, OSB desku tl.12mm, na tu jsme následně na pěnu Ceresit CT84 nalepili polystyren EPS70F tl.30mm, zakotvili izolačními talířky s ocelovým vrutem, provedli armovací vrstvu.

Na tento podklad se nalepila masivní dekorační podstřešní římsa, která se po 1m kotvila do OSB desky nerezovými vruty. Takto upravené podbití s římsou se po penetraci podkladu nastříkalo omítkou Ceresit CT60, 05mm.


Okna a parapety:

Na hotelu jsou osazena plastová okna 3 sklo s montáží do vnějšího líce zdiva. Okna byly ve spoji zdivo a rám okna opatřeny krycí difuzní páskou. Před nástupem na fasádnické práce jsme na rámy oken osadili začišťovací okenní EKO lišty a okna zalepili PVC ochrannou folií.


Zateplení ostění vždy provádíme do pravého úhlu 90°. Parapety byly vyrobeny z mramoru tl.25mm a byly dodány jako originál pro každý okenní otvor. Váha jednoho parapetu přesahovala 20kg. Aby nedocházelo k sesedání parapetního lůžka a EPS izolace fasády pod parapetem, bylo pod parapetním lůžkem na lící fasády zesíleno kotvení talířovými hmoždinkami s ocelovým trnem a použita armovací tkanina R267.


Spoj mezi parapetem a ostěním okna byl zajištěn ukončovací omítkovou lištou s tkaninou, což vytvořilo dokonalý rovný a dilatující spoj. Mramorové parapety jsme na připravené lůžka lepili speciální pěnou Ceresit CX10. Spodní část fasády pod parapetem a bočnice parapetu jsme vytmelily polyuretanovým tmelem Ceresit FT101.


Finální úprava fasády a lepení dekoračních fasádních prvků:

Po provedení armovací vrstvy přišli na řadu fasádní EPS dekorační fasádní prvky se speciální povrchovou úpravou. Fasádní EPS prvky jsme na armovací vrstvu lepili lepící hmotou Ceresit CT85, která se nanášela po celé ploše prvku na hřeben 6mm. Spoje prvků se lepily speciální polyuretanovou hmotou. Před lepením prvků byly všechny jejich pozice na fasádě velmi pečlivě vyměřeny a rozvrženy dle 3D grafického řešení Zofi fasády a detailních výkresů, které společně s prvky dodala firma Dekora stuck.

Fasádní prvky jsme dodávali na tyto části:
 • podstřešní římsa (489 m)
 • dělící římsa 1
 • dělící římsa 2
 • šambránové prvky s kameny a podparapetní římsa u oken
 • šambránové prvky s kameny kolem dveří (246 sestav)
 • šambránové prvky vstupních portálů hotelu
 • bosážní nárožní kameny (842 ks)
 • logotyp hotelu se vstupním portálem do hotelu
 • CELKOVÝ POČET OKEN A DVEŘÍ, NA KTERÉ BYLY APLIKOVÁNY FASÁDNÍ PRVKY: 246

Po nalepení fasádních prvků byla provedena retuše všech spojů s vyrovnáním a zabroušením, tak aby byl spoj prvků neviditelný. Tady jsme použili metodu armování spoje tkaninou Vertex R131 s flexi stěrkovým lepidlem Ceresit CT85. Všechny spoje prvků s okolní fasádou se tmelily polyuretanovým tmelem. Spoj musí být trvale pružný a vodě odolný.

Na takto aplikované prvky jsme nanesli penetraci Ceresit CT16 a následně nástřik omítkou Ceresit CT 60, 0,5 mm ve vybraném odstínu. Stříkaná metoda omítky krásně zalila všechny spoje prvků a vytvořila jednotný hladký až lehce zrnitý až dokonalý finální povrch.

Následně jsem provedli penetraci podkladu ostatních ploch fasády materiálem Ceresit CT16 a po 48 hodinách natáhli finální silikonovou omítku Ceresit CT74, 1,5mm, hlazená struktura.

Výsledný efekt rozdílných zrnitostí a aplikací omítek na povrchu prvků a fasády je nádherný.

Děkujeme panu Dr.Holečkovi za projevenou důvěru a věříme, že z finálního vzhledu hotelu Šanov má velikou radost a že mu tento unikátní secesní vzhled zámeckého hotelu přiláká co nejvíce nadšených zákazníků. Tento zámecký hotel je v České republice opravdu ojedinělou a unikátní novostavbou co do velikosti, umístěním a do detailu luxusně zámecky vytvořenými a vybavenými interiéry. Jeho oficiální otevření je naplánováno na jaro 2020.

Jako poděkování jsme investorovi vystavili Rodný list zateplení fasády a předali unikátní 3D model hotelu v rozměru 60x60cm vytištěným na 3D tiskárně.

Odpovědný technik za vedení stavby: Karel Fic a Roman Studený
Grafický návrh a 3D tisk modelu hotelu: Michal Brož
Výrobce a dodavatel fasádních prvků: Dekora stuck s.r.o.

Autor článku: Roman Studený, konzultační technik ZOFI fasády s.r.o.
Dne: 23.10.2018

Poptávka zateplení

Plánujete zateplení Vašeho domu? Zadejte nám nezávaznou poptávku.

Chci zadat poptávku
Zofík
Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb.

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše