Zateplení dvougeneračního RD ŠEDÝM POLYSTYRENEM | ROŽNOV

REPORT ZE STAVBY č. 173006 | Zateplení fasády starého dvougeneračního domu ŠEDÝM GRAFITOVÝM POLYSTYRENEM StyrothermPLUS 70 tl. 120 a 180 mm | Rožnov pod Radhoštěm

Obrázek 1 pro článek Zateplení dvougeneračního RD ŠEDÝM POLYSTYRENEM | ROŽNOV

Termín realizace: 06/2017 - 08/2017
Zateplovací systém: Ceretherm Classic, izolant Styrotherm PLUS 70 tl.120 mm a 180 mm
Balkónový systém: kamenný koberec TOP STONE
Adresa domu: Horní Kouty, Rožnov pod Radhoštěm
Typ domu: rekonstrukce dvougeneračního rodinného domu s plochou střechou
Typ zdiva: plynosilikát, tl. 400 mm
Typ omítky: břízolit

Popis obchodního případu:

Byli jsme panem Klvaňou z Rožnova pod Radhoštěm osloveni ke zpracování nabídky zateplení fasády stávajícího dvou generačního domu včetně vyřízení dotace NZÚ. Požádali jsme ho o dodání podkladů projektové dokumentace a fotek stávající stavby. Po zhodnocení podkladů jsme pána kontaktovali, a domluvili jsme schůzku s technikem přímo na stavbě. Na schůzce jsme zjistili investorovi představy o finálním výsledku.

V rámci dotace NZÚ se žádala podpora na fasádu, střechu a projekt. Okna již byla vyměněna dříve. S pánem jsme se dohodli, že mu zrealizujeme zateplení fasády včetně přípravy na zateplení střechy (zvýšení atiky včetně nového oplechování) a kompletní revitalizaci 3 balkónů, které s fasádou tvoří jeden funkční celek. Zateplení střechy realizovala jiná firma.

Jednalo se o poměrně složitou členitou stavbu, která byla vyzděna z plynosilikátových tvárnic tl. 400 mm. Součástí domu byly tři balkóny, které se také zateplily, aby netvořily tepelné mosty. Součástí realizace fasády byla výměna parapetů, hromosvodu, nových okapových prvků aj.

Podobných staveb, jako byl tento dům, jsou v naší zemi tisíce. Vzhledem k velikosti domů a použitým materiálům, jsou především náklady na vytápění vysoké, a proto je výhodné využít státní podpory a domy kompletně zrevitalizovat.

Dům po revitalizaci bude mít cca třetinové náklady na vytápění a díky nové fasádě vystoupí z průměru šedivého břízolitu.


Projekt a navržená řešení materiálů a prací:

Izolant:

Pro zateplení fasády byl technikem Zofi a následně i projektem k NZÚ navržen izolant grafitový polystyren tl. 120 mm, použili jsme šedý grafitový polystyren Styrotherm PLUS70 vyráběný firmou Styrotrade z Rýmařova. Na žádost investora, který si přál fasádu trochu oživit, byl na horní dvě řady u atiky použit šedý polystyren tl.180 mm.

V místech, kde dochází k odstřikování vody byly použity soklové desky STYRO SD 200, do výšky min. 300 mm od řešené konstrukce. Např. U balkónů, vstupu do objektu, styku stěny se střešním pláštěm aj.


ETICS skladba:

Jako ucelený zateplovací systém jsme dodali systém Ceretherm Classic s lepící a stěrkovou hmotou s výztužnými vlákny Ceresit CT85, výztužnou armovací tkaninou Vertex R 131, probarvenou penetrací pod omítku Ceresit CT16, silikonovou omítku Ceresit CT74 1,5mm hlazená struktura.


Kotvení:

Pro kotvení izolace tl. 180 mm byla použita závrtná hmoždinka Fischer ECOTWIST 10-30 v počtu kotev 4ks/m2. Výhodou této hmoždinky je její závrtná montáž bez nutnosti frézování a použití EPS zátky což urychluje celý proces kotvení a výstavby. Na izolant tl. 120 mm, který tvořil 90% plochy fasády jsme použili kotvení talířovými hmoždinkami s plastovým šroubovacím trnem Bravoll PTH SX dl. 195 mm, zápustná montáž se zátkou 70 mm. Množství 7 ks/m2. Tepelnou izolaci podhledů balkónů tl. 30 mm jsme kotvili natloukacími hmoždinkami Truhlář TTH dl. 90 mm s povrchovou montáží, opět s množstvím 7 ks/m2.


Lepení:

Izolant jsme lepili lepidlem Ceresit CT85 a nanášeli ho na rámeček a 2 buchty do středu desky. V místech, kde se lepil izolant na OSB desku byla použita speciální lepící pěna Ceresit CT 84.

  

Spáry mezi izolací:

Tabule izolantu bohužel nemají z výroby vždy přesný rozměr. Proto při lepení vznikají drobné spáry, které je nutné vhodně ošetřit, aby nemohlo po dokončení stavby dojít k defektům na ploše fasády (prokreslení spáry vlivem tepelného mostu). Všechny spáry mezi izolačními deskami vyplňujeme fasádní polymerovou pěnou Ceresit WhiteTeQ, která má lepší tepelně-izolační vlastnosti než samotný šedý polystyren. Vytvrzenou přebytečnou pěnu ořízneme a plochu izolantu přebrousíme.


Armovací vrstva:

Pro vytvoření armovací vrstvy jsme použili armovací tkaninu Vertex R131 s lepidlem Ceresit CT85, které obsahuje výztužná vlákna, které zvyšují pevnost a pružnost výztužné armovací vrstvy omítkového souvrství.
Toto lepidlo je vhodné používat do teplot v rozmezí 0-30°C, má vynikající přilnavost ke grafitovému polystyrenu a sníženou schopnost rychle vysychat. Lepidlo nanášíme zubovou stěrkou, poté vtlačujeme armovací tkaninu, kterou následně zatlačíme pomocí ocelového hladítka do stěrkového lepidla. Je nutné, aby armovací tkanina vždy byla plně obalena stěrkovou hmotou.

  


Fasádní profily:

Dále byly použity fasádní profily firmy LIKOV - okenní začišťovacírohovýokenní okapový, omítkový ukončovací profil s armovací tkaninou.


Příprava podkladu pod lepení izolace:

Stávající podklad pod KZS tvořila cementová břízolitová omítka. V místech atiky byla odtržená od podkladu, a proto jsme tuto část museli po celém obvodu stavby osekat. Po osekání omítky se zjistilo, že atikové zdivo je značně poškozené a odtržené od železo-betonové stropní desky. Pokud by se na takový podklad pouze nalepil izolant, hrozilo by, že se na hotové fasádě objeví trhliny a jiné defekty, které by byly v podstatě neopravitelné.

Navrhli jsme proto zpevnění atikového zdiva ocelovou výztuží. Tím se zdivo pevně spojilo se stropní železo-betonovou deskou, takže dalším případným pohybům bylo zamezeno.

Na zbývající ploše fasády, kde podklad byl soudržný se provedlo ometení kartáčem a následná penetrace hloubkovou penetrací Ceresit CT 17 nanášenou válečkem popř.štětcem. Jelikož se spodní hrana KZS kvůli dotacím snižovala zhruba o 300 mm oproti původnímu soklu, bylo nutné podlepení vzniklé nerovnosti cca 50 mm bílým EPS. Spojení dvou desek polystyrenu se provedlo pěnou Ceresit CT 84 k tomu určenou.

   


Ostatní přípravné práce:

Součástí přípravných prací byla kompletní demontáž klempířských prvků, větracích mřížek, hromosvodů aj. na fasádě. Před montáží lešení bylo provedeno zakrytí chodníků kolem domu fólií a geotextilií, aby nedošlo ke znečištění.


Oprava balkónových souvrství:

Součástí RD byly tři balkóny. Jejich stav byl špatný. Teracová dlažba byla od podkladu odskočená a konstrukcí zatékalo, což vytvářelo na podhledech nevzhledné mapy. Nezanedbatelné jsou také tepelné mosty, které tyto masivní betonové konstrukce tvoří. Pokud by se balkóny neřešili komplexně s fasádou, hrozilo by zatečení do nové fasády a možný výskyt vlhkosti a následného růstu plísní v koutech sousedících s balkónovou konstrukcí. Estetické hledisko by také nebylo ideální.

Navrhli jsme kompletně nové souvrství s novou nášlapnou vrstvou z kamenného koberce TOPSTONE. Práce jsme zahájili kompletním odstraněním původního souvrství až na nosnou desku balkónů. Následně se balkóny zespodu a z čel zateplili 30 mm šedým polystyrenem Styrotherm Plus. Izolant na čelech se povytáhl tak, aby vytvořil bedněnípro novou spádovou vrstvu. Po napenetrování podkladu hloubkovou penetrací Ceresit CT 17 jsme vytvořili novou spádovou vrstvu, po vytvrzení této vrstvy se provedlo osazení okapových plechů a následná bandáž oplechování a koutů. Po kontrole osazení prvků se provedla stěrková hydroizolace Ceresit CR 90 (v letošní sezóně již používáme vhodnější hydroizolaci pod kamínkové povrchy- TOP PUR).

Na vytvrzenou hydrostěrku jsme následně nanesli povrch z kamínkového koberce TOPSTONE- říční kamenivo Madeira o tl. vrstvy 15 mm. Hotový povrch je designově zajímavý, protiskluzový a voda po povrchu neteče ale protéká kamínky. Díky pórovitosti tohoto materiálu je povrch odolný vůči zmrazovacím cyklům (nehrozí odtržení od podkladu jako u špatně provedené keramické dlažby). Po dokončení nášlapné vrstvy se dokončili soklové pásky kolem koutů balkónů z nenasákavé mozaikové omítky Ceresit CT 77. Podhled a čela balkónů se provedli v omítkovém systému Ceresit Classic a tvoří ucelený prvek sezateplenou fasádou.

 


Zkoušky - odtrhová podklad nebo lepidlo, hmoždinky, vlhkost podkladu:

Odtrhová zkouška nebyla prováděna. Ukotvení navržených talířových šroubovacích hmoždinek s plastovým trnem Bravoll PTH SX dl. 195 mm v podkladu bylo kontrolováno technikem. Technik v každé stěně náhodně kontroloval několik hmoždinek jestli drží a to tak, že za talíř hmoždinky zatáhl přiměřenou silou. Pokud se hmoždinka z podkladu nevytáhla, bylo vše v pořádku. Správné ukotvení hmoždinky jde poznat i pouhým okem, podle toho jak je izolant kolem talířku deformovaný. Na RD je tato kontrola dostačující.


Zařízení staveniště:

Při převzetí staveniště od investora jsme složili materiál na pozemku náležícího k rodinnému domu. Na uskladnění drobného materiálu, nářadí, pytlovin, hmoždinek aj. jsme od investora dostali k dispozici uzamykatelnou garáž. Přivezli jsme mobilní WC (TOITOI) aby naši fasádníci nemuseli chodit na záchod k investorovi. Po založení KZS se postavilo systémové rámové lešení kolem celé stavby a natáhly se krycí sítě. Staveniště se označilo výstražnou cedulí a reklamními plachtami. Během realizace se odpad průběžně odvážel, aby investorovi zbytečně nepřekážel během letního období na zahradě.

  

Ostatní dokončovací práce:

Vedení hromosvodu bylo na fasádu nově nakotveno po zateplení na speciální podpěry vedení.

Svislé odpadní Cu potrubí ze střešních žlabů jsme zpětně instalovali na závrtné hmoždinky do izolace se šrubovací Cu objímkou.


Osadili jsme nové krycí revizní dvířka elektro vyrobená namíru a krycí větrací mřížky.Okenní a dveřní otvory:

Během realizace zateplení jsme na rámy původních plastových oken a dveří osadili začišťovací okenní EKO lišty a okna zalepili krycí PVC folií. Tato fólie slouží k tomu, aby se skla a rámy otvorů neznehodnotily od penetrací, lepidel, omítek aj. Nadpraží bylo opatřeno LTU okapovým profilem.

Parapety vyráběl klempíř na míru z lakovaného pozinkovaného plechu, jelikož původní okna byla křivě osazena a nešlo použít systémového řešení. Zateplení ostění vždy provádíme do pravého úhlu 90°. Zde jsme zateplovali ostění a parapetní lůžko šedým polystyrenem Styrotherm Plus tl. 20-30mm dle potřeby. Po osazení parapetu do připraveného lůžka byl styk s armovací vrstvou vytmelen polyuretanovým tmelem Ceresit FT101.

Finální úprava fasády:

Po vytvoření armovací vrstvy a vyřešení všech detailů jsme nechali stěrkové lepidlo 5 dní vyschnout a vyzrát (z důvodu letních teplot byla doba zrání kratší). Následně jsme provedli penetraci podkladu probarvenou penetrací Ceresit CT 16 nanášenou válečkem a po 2 dnech natáhli silikonovou omítku Ceresit CT 74, 1,5 mm zrnitost v odstínu Nebraska 3, 4 ,5. Tato omítka má samočistící efekt a je hydrofobní.


Dotace na zateplení domu Nová zelená úsporám:

V rámci dodávky zateplovacích prací naše projekční středisko zařizovalo investorovi kompletní službu vyřízení dotaze v programu Nová zelená úsporám.
Zajišťovali jsme projektovou dokumentaci, energetický posudek, podání žádosti o dotaci.

Následně jsme dodali veškeré doklady k doložení realizace a čerpání dotačních prostředků na zateplení z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM:

  • soupis provedených prací s SVT kódy
  • řádně vystavené faktury
  • předávací protokol stavby s nedodělky
  • podklady pro technickou zprávu dozoru stavby
  • kompletní foto-dokumentaci realizace fasád

Věříme, že je pan Klvaňa spokojen s průběhěm realizace a finální podobou nové fasády.

Jako poděkování jsme vystavili Rodný list zateplení fasády a předali malou pozornost.

Autor: Ing. Michal Horecký, obchodně-technický zástupce ZOFI fasády s.r.o. Dne: 27.3.2018

Poptávka zateplení

Plánujete zateplení Vašeho domu? Zadejte nám nezávaznou poptávku.

Chci zadat poptávku
Zofík
Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb.

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše